جستجو
فارسی - پست بار

نقشه ی پستی تهران - کدیاب

نقشه پستی تهران

سامانه یافتن کد پستی با استفاده از آدرس

برای پیدا کردن کد پستی خود آدرس و پلاک خانه خود را وارد کنید

برای متوجه شدن اینکه شما جز کدام مناطق هشت گانه پستی تهران می باشید باید به دو رقم اول کد پستی خود نگاه کنید و بر اساس آن هنگام ثبت آدرس آن منطقه را انتخاب کنید

شماره 14 نشان دهنده این می باشد که شما در منطقه 14 پستی می باشد