درخواست فعال سازی حساب پس کرایه

مشتری محترم ۴۸ ساعت کاری پس از بار گذاری موارد فوق شما امکان استفاده از سرویس های cod و پسکرایه پست بار را خواهید داشت.لذا چنانچه آدرس فرستنده را تغییر دهید امکان استفاده از سرویس برای شما از بین خواهد رفت.